24 Şubat 2009 Salı

Mikrobiyoloji test

Ara sınav soruları –

1)Organik maddelere ihtiyaç göstermeyen mikroorganizmalara ne ad verilir?

a)kemoototrof
b)heterotrof
c)ototrof
d)kemoheterotrof
e)fotoototrof

2)Isıyı seven ve yüksek derecede ısıda üreyebilen bakteriler aşağıdaki,lerden hangisidir?
a)mezofil bakteriler
b)p s i krofil bakteriler
c)fakültatif bakteriler
d)aerofil bakteriler
e) termofil bakreiler

3)Hangisi buyyona agar eklemekle elde edilen basit besiyeridir?

a)lugol b)jeloz c)nükleus d) primer e)kolitsin

4)Aşağıdakilerden hangisi besiyerinin sterilizasyonunda kullanılır?

a)soğutma b)eküvyon c)benmarj d) otoklav e)santrifüj

5)Preparat ile objektif içerisindeki bir nokta arasındaki uzaklığa ne denir?

a)fokal uzunluk b)çalışma mesafesi c)numerik aralık d) ayırım mesafesi e)lam uzunluğu

6)Kuru ,sıcak hava ile sterilizasyon sağlayan ve elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren araç nedir?

a)etüv b) otoklav c) santrifüj d) petri kutusu e)sterilizastör

7)Havayı önce HEPA filtrelerinden geçirip sonra kabın içerisine gönderen güvenlik kabı nedir?

a)sınıf 3 güvenlik kabı b) sınıf 4 güvenlik kabı c) sınıf 2 güvenlik kabı
d)sınıf 1 güvenlik kabı
e)wyvıı güvenlik kabı

8)Aşağıdakilerden hangisi çeşitli dalga boylarındaki ışığın bir ortamdan geçirilirken şiddetindeki azalmayı ölçen alettir?

a)eküvyon b) spektrofotometre c) etüv d) öze e) santrifüj

9)Genlerin kapyalarını dna dan mrna ya aktaran nedir?

a)translation b)transformasyon c) transdüksiyon d)transcripsiyon e) konjugasyon

10) Aşağıdakilerden hangisi genin dna daki yerine verilen addır?

a)lokus b)operon c)nüklosid d) ligaz e) prob

11)Hangisi beta-laktom grunu anti mikrobikleri arasında yer almaz?

a)penisilin b)sefalosporin c)karbenepem d)monobaktem e)vankomisin

12)Aşağıdakilerden hangisi kültür ortamında standart şartlarda bakterilerin neredeyse tamamını öldüren en düşük ilaç konsantrasyonudur?

a)mik b)terapötik indeks c)bakterisid ilaçlar d)mbk e)bakteriyostatik ilaçlar

13)nitriti nitrarta çeviren nedir?

a)co b)nitro bakteriler c)azot bakterileri d)aminoasitler e)nitrosomonas bakteriler

14)serumlarda bulunan ve çeşitli hastalıklara karşı oluşmuş antikorlar ne ile araştırılır?

a)deney hayvanı inokulasyonu b) kültür c) serolojik test d) mikroskopi e)besiyeri örneği

15)hangisi lipazlarla proteinleri parçalayan bakteri türleri arasında değildir?

a)alcaligenez b) streptococcus c)koliform d9mastit e)mukoza

16)sulu ışkı örneği parazit açısından en geç ne kadar süre içinde incelenmelidir?

a)2 saat b)1 saat c)90 dakika d)5 dakika e)30 dakika

17)dna yapısı kaç yılı9nda ortaya çıktı?

a)1960 b)1942 c)1965 d)1953 e)1938

18)hangisi prokaryot özelliği değildir?

a)prokaryot hücrede çekirdek yoktur
b)endoplazmik retikulumu prokaryotta bulunmaz
c)prokartyottaki ribozom ökaryottakinden büyüktür
d)prokaryotta mitotik bölünme olmaz
e)sterol taşımazlar

19)bir tarafın yararına diğer tarafın zarar görmesine neden olan konak mikrop çevre ilişkisine ne denir?

a)simbiyoz b) kommensal c) parazitlik d)patojen e) virulans

20)elementer cisimleri 0,2-1 mikron ,retiküler cisimleri 1 mikron olan zorunlu hücre içi paraziti nedir?

a)klamidyalar b) mikoplazma c)riketsiyalar d) poxviruslar e)herpesvirus

21)dışkı preparatı üstüne damlatılan lugol solisyonu sonrası parazit yumurtaları hangi rengi alır?

a)koyu vişne b)mavi-kırmızı c)mor d) sarı-kahverengi e)yeşil

22)alınan besin maddelerinin yaklılıp enerji çıkmasına ne denir?

a)metabolizma b)mikroorganizma c9katabolizma d)anabolizma e)subroisra

23)üreyebilmeleri için oratamda o2 azalmasına ihtiyaç duyan mikroorganizmalar nelerdir?

a)mikroaerofilikb)aerobik c) fakültatif d)nanoaerobik e)anaeorobik

24)hangisi insanlarda hastalık yapma özelliğinden dolayı mikropların ortamdan uzaklaştırılma sistemidir?

a)sterilzasyon b)antisepsi c)pastörizasyon d)dezenfeksiyon e)dezenfektan

25)hangisi oraganik bir çözücüdür?

a)sabun b)yağ asiti c)benzal konium klorür d)krezol e)kloroform

26)kadavra ve dokuların saklanmasında ne kullanılır?

a)okside edici madde b)alkilleyici madde c)ağır metal tuzları d)metilen mavisi e)fuksin

27) deri antisepsisi için ne kullanılır?

A)sabun b)gaz plazma c)iyot tentürü d)gama radyasyonu e)x ışını

28)hangisi yeni doğan bebeklerde göz antisepsisi için kullanılır*

A)gümüş nitran b)ozon c)klor d)formalin e)aktirin


Cevaplar .1-c 2-e 3-b 4-d 5-a 6-e 7-c 8-b 9-d 10-a 11-e 12 –d 13-b 14-c 15-a 16-e 17-d 18-c 19-b 20-a 21-d 22-c 23a-a 24-d 25-e 26-b 27-c 28-a

18 Şubat 2009 Çarşamba

Laboratuvar Genel Problem Soruları Ankara Üniversitesi

Hayvan Histolojisi Laboratuvarı ve Biyokimya Labaratuvarı Sınav Soruları Problemleri

1- 350ml 0,5 M HCl çözeltisine kaç ml su ilave edilirse Hcl çözeltisinin molaritesi 0,2 M olur?

2- 0,5 M 2lt Sakkaroz çözeltisi ile 450 ml 0,3 M sakkaroz çözeltisi karıştırılırsa son karışım ne olur?

3- %15lik 200ml MnCl2 çözeltisi hazırlamak için MnCl2 4H2O den ne kadar almak gereklidir?

4- ml sinde 40 mg FeSO4 ihtiva eden çözeltinin., M=? N=? %=?

5- 500 ppm lik Ca ana çözeltisinden 5ml alınıp 50 ml ye sulandırılırsa yeni çözeltinin ppmi ne olur.

6- %6,%8 ve % 10 luk 50 şer ml jelatin çözeltisi hazırlamak için %20 lik jelatin çözeltisinden ne kadar kullanılır?

7- 0,2 N 500 ml HCl çözeltisi nasıl hazırlanır?

8- %20 lik 400 ml Fruktoz çözeltisinden %8 lik 200 ml frukoz çözeltisi nasıl hazırlanır?

9- 2000 ppm 250 ml glukoz çözeltisi nasıl hazırlanır?

10- 50 ppm lik potasyum çözeltisinden 100 ml sinde kaç mg potasyum vardır?

11- 40 ppm molibden içeren bitki örneğinde %molibden miktarı nedir?

12- %0,4 N içeren bitki örneğinini ppm olarak N konsantrasyonu nedir?

13- Ağırlık ilkesine göre %1 lik KCl çözeltisinin
a) ppm olarak K
b) ppm olarak Cl konsantrasyonları nelerdir?

14- 500 ml sinde 3.728 gr Kcl içeren çözeltinin
a) Molaritesi b) Mol sayısı c) Ppm olarak K konsantrasyonu nedir?

15-0,05 n CH3COOH çözeltisinden 50 ml 0,0125 N yeni çözelti hazırlamak için kaç ml alınmalıdır.

16- 250 ml içerisinde 10 N NaOH çözeltisi, ana çözeltiden 25 ml alınarak hazırlanmıştır. Ana çözeltinin Normalitesi nedir?

17- 1.6 M CaCl2 çözeltisinin 200 ml sine 200 ml su ilave ediliyor. Yeni çözeltinin Normalitesi nedir?

18- 0,06 M lik 700 ml HCl den 800mM 500 ml HCl nasıl hazırlanır?

19- % 95 lik etil alkol ve %20 lik etil alkol kullanarak %50 lik etil alkol nasıl hazırlanır?

20- % 80 lik bir çözelti seyreltilerek %35 lik bir çözelti elde edilmek isteniyor. Nasıl elde edersiniz?

B360 Biyokimya Laboratuvarı II Vize (2) Sınav Soruları

B 360 Biyokimya Laboratuvarı II Vize (2) Sınav Soruları

1- 0,5 M 350 ml. HCl çözeltisinden 0,2 M HCl çözeltisi nasıl hazırlanır?
2- Yoğunluğu 1,81 gr/ml %96lık H2SO4 ten,
a) 0,4 M 400 ml H2SO4 çözeltisi nasıl hazırlanır? (o:16 s: 32 h:1)
b) Bu stok çözeltiden 0,2 N 200 ml H2SO4 çözeltisi nasıl hazırlanır?
3- Kantitatif olarak kanda total kolestrol tayini yapan bir araştırmacı spektrometrede standart çözeltinin absorbansını 0,6 olarak serum örneğini 0,3 olarak ölçmektedir. Bu serum örneğinin 100 ml sinde kaç mg total kolestrol bulunur? Bu yöntemin adı nedir?
4- Aminoasitler..........çözülür;...........gibi ........... çözücülerde çözülmez. ............ ise ........... oluşturarak çözülmektedir.
5- Lieberman-Burchard testinde kolesterolün yeşil renk vermesinin neden nedir?
6- Ninhidrin testinde albümün neden aminoasitlerden daha açık mor olur.
7- Amino asitlerin nitrik asitle ısıtılarak sarı sarı renkli türevlerini meydana getirdiği testin adı nedir?
8- Millon testine ait reaksiyonu yazarak anlatınız?

15 Şubat 2009 Pazar

B360 Biyokimya Laboratuvarı II (2) Sınav Soruları

B 360 Biyokimya Laboratuvarı 2 Final soruları

1- Spektrofotometrik ve Kolorimetrik çalışmalarda kör tüp kullanılmasının nedeni nedir?
2- Normal durumlarda gözlenen glikozüri tipleri nelerdir?
3- Kromotografi nedir ? Tanımlayınız.
4- RF değeri nedir Bu değer hangi amaçla kullanılır?
5- Pofiria, ketosiz, ketonüri, ketonemi, ürinometre terimlerini açıklayınız.
6- %20 lik 500 gr MnCl2*4 H2O çözeltisi nasıl hazırlanır?
7- 10 M 2.5 lt. %37 lik HCl çözeltisinden 0.5 lt. 2M HCl çözeltisi nasıl hazırlanır?
8- Meyve sularındaki askorbik asitin tayini deneyinde analiz edilecek meyve suyu çözeltisi iki misli seyreltilmektedir. Çözeltiye pembe renk olana kadar 22ml. saf su için 4ml standart askorbik asit çözeltisi için ise 10ml. 2.6 diklorofenol indofenol titre edilmekte ise analiz edilen bu meyve suyunun 100 ml sinde kaç mg askorbik asit bulunur?
9- İdrarda kalitatif protein deneylerinde amaç nedir? Deneylerin basamaklarını anlatınız.
10- Sığır kaslarından izole edilen nükleotid bileşenleri deneyleri nelerdir? Prensiplerini yazınız.

13 Şubat 2009 Cuma

B306 OMURGALILAR BİYOLOJİSİ I Sınav Soruları

Omurgalı soruları

1- Asya ve Afrika fillerinin bilimsel adları nedir.
2- Kurt, çakal, kızıl tilkinin bilimsel adları nedir
3- Yüzme kesesinin görevleri nedir
4- Hamsi balığının sistematiği
5- Chordatayı diğer hayvan gruplarından ayıran temel özellikler neler
6- Amniyota nedir. Örnekler
7- Kalyos ve uskumrun farkları nelerdir
8- Anadrom nedir
9- Placcoid pulu açıkla
10- Homoterm ne demektir. Örnek
11- Reptillerde gömlek değiştirme
12- Adi tosbağanın bilimsel adı
13- Kuşlar neden kuluçkaya yatar
14- Mahmuzlu engerek yılanının bilimsel adı
15- Sürüngenlere neden reptillia denmiştir
16- Deve kuşunun bilimsel adı
17- Chordotanın sistematiğini yazın
18- Reptillia nın sistematiği
19- Balıklar ses çıkarır mı?
20- Srigesin sistematiği
21- Primatesin sistematiği
22- Kuşlarda sindirim elemanları
23- Balıklarda solunum sistemi
24- Kurbağanın sistematiğini yazınız
25- Memelilerin 3 özelliği
26- Semender ve kertenkele arasındaki fark nedir
27- Kuşlarda yumurta oluşumu
28- Memelilerin alt sınıflarını yazınız
29- Amphibilerde hangi tip solunum vardır
30- Gece yırtıcılarının sistematiğini yazınız
31- Balıklarda kaç tip üreme vardır
32- Balıklarda kaç tip kıl vardır
33- Balıklarda renk pigmenti
34- Balıkları suda yaşayan omurgasız ve memelilerden ayıran özellikler
35- Balıklarda kuyruk tipleri
36- Kıkırdaklı ve kemikli balıklar nasıl ayırt edilir
37- Leyleğin bilimsel adı
38- Kılın yapısını anlat
39- Ev sıçanı fare ve köstebeğin bilimsel adları
40- En küçük ve en küçük kuşların bilimsel adları
41- Sürüngenlerde diş tipleri
42- Anamniyon zarlıları açıkla
43- Cyclostomatanın sindirimini açıkla
44- Ganoid pulu açıkla
45- Yan organ nedir
46- Metamorfoz evreleri
47- Yuvarlak ağızlıların genel özellikleri